Bestill time med SMS

Send til 2097:  MASFJORDEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

Se eksempel

MASFJORDEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding. Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale. (Unngå sensitiv informasjon) NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Masfjorden Legekontor

Velkommen til våre heimesider. Me ynskjer å gjere kontakten med oss enklare. Derfor er det lagt til rette for bestilling av time via SMS. Du vil her også finne ein del informasjon om legekontoret. Elles er du sjølvsagt velkommen til å ta kontakt med oss via telefon.

Aktuelt


Masfjorden legekontor har redusert kapasitet  

12. september 2022

Masfjorden legekontor har redusert kapasitet

Me mangler lege i ei av stillingane. I tillegg til dette er ein av legane sjukmeldt. Det vert arbeid med å betre kapasiteten. 

I påvente av dette ber me om forståing for den personell situasjonen legekontoret no har.
Nødvendig helsehjelp vert prioritert. Dette medfører lenger ventetid på ordinære legetimar.

Tekst: Ida Eide, leiar for helsetenesta.

 

Koronavaksine

8. september 2022

Dei nye vaksinane er oppdaterte for å vere betre tilpassa variantane av koronaviruset, og dei skal brukast til oppfriskingsdose.

Ynskjer du likevel vaksine før den nye kjem, ta kontakt med legekontoret. 

Koronavaksine for dei over 75 år

7. juli 2022

 • Folkehelseinstituttet anbefaler at personar som er 75 år og eldre får oppfriskningsdose.
 • Anbefalinga om oppfriskningsdose gjeld uavhenging om ein nyleg har gjennomgått koronainfeksjon.
 • Dosen kan bli gitt tidlegast 4 månadar etter siste oppfriskningsdose, eller minimum 3 veker etter gjennomgått koronainfeksjon.
 • Det blir ikkje sendt ut innkalling til vaksinering, ein må sjølv ta kontakt med legekontoret for å avtale tid.

Me vil få levert koronavaksiner i veke 29. Dei som ynskjer vaksine kan ta kontakt med legekontoret på 56166300.

Dette gjeld og dei som ynskjer 2. dose eller 3. dose.

Registrere positiv sjølvtest

1. februar 2022

Dersom testen din er positiv er det viktig at kommunen får beskjed.
Skjema for registrering av positiv hurtigtest (skjema.kf.no)
Dersom du har problem med registreringa ring Masfjorden legekontor på
Telefon 56166300.

For meir informasjon sjå masfjorden.kommune.no

 

 

Koronavaksinering i februar 2022

1. februar 2022

Det vert koronavaksinering på gamle legekontoret i Nordbygda: 

 • Onsdag 2. februar kl. 16.00 - 18.00 
 • Onsdag 9. februar kl. 16.00 - 17.00 
 • Onsdag 16. februar kl. 16.00 - 17.00 
 • Onsdag 23. februar kl. 16.00 - 17.00  

Etter desse dagane vert det ikkje lenger vaksinering i Masfjorden kvar veke. Me vil fortsetje å vaksinere, men då etter behov. Me kjem tilbake med tidspunkt for dette.

Alle over 18 år kan få 3. vaksinedose dersom det er gått 20 veker etter 2. vaksinedose. Dersom du ynskjer 1. eller 2. dose med koronavaksine kan du også møte på ein av desse dagane. 

Dei med alvorleg svekka immunforsvar og skal ha 4. dose kan og møte her, sjå eige informasjon kven dette gjeld.  

Viktig informasjon: Du får ikkje innkalling til 3. dose slik du fekk til 1. og 2. dose. Du skal ikkje bestilla time for vaksinering, berre møte opp til dei tidene som vert annonsert. Vaksinen er gratis. 

FHI tilrår også gravide i aldersgruppa 18-44 år å ta oppfriskingsdose i andre og tredje trimester, og i første trimester dersom dei har annan tilleggsrisiko. Er du gravid og usikker på vaksinasjon, ta kontakt med legekontoret. 

Er du usikker på når du fekk dose 2 kan du logge inn på Helse Norge og sjå når du fekk dose 2, eller ta kontakt med legekontoret om du ikkje finn ut av det. 

Masfjorden kommune oppmodar alle innbyggjarar som kan om å vaksinera seg. 

Ved spørsmål ta kontakt med Masfjorden legekontor tlf. 56166300 eller Masfjorden helsestasjon: 56166314 / 56166313. 

Koronavaksinering for 5-11 åringane og 12-15 åringane

1. februar 2022

Koronavaksinering for 5-11 åringane 

Barn født i 2010-2016 får tilbod om koronavaksine. Føresette kan velje å vaksinere barna sine dersom dei ynskjer det. Dette er mest aktuelt for:   

 • Barn med kroniske sjukdomar (Tilsvarande gruppe som vert anbefalt influensavaksine).  
 • Familiar der barn har nær kontakt med personar med særleg behov for beskyttelse. 
 • Barn med auka risiko fordi dei skal flytte eller opphalde seg i land med høgare smitterisiko eller dårlegarehelsetenester enn i Norge, eller barn som av andre grunnar lever i ein utsatt situasjon.  
 • Barn i denne aldersgruppa får eigne barnedosar.  

Dersom du ynskjer at ditt barn skal vaksinerast, ta kontakt med Masfjorden Legekontor, tlf. 56166300.    

Koronavaksinering for 12-15 åringane 

 Regjeringa har avgjort å følgje Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 - 15 år. Ein må vere fylt 12 år før ein kan få vaksine. 

 • FHI anbefaler at ungdommar i aldersgruppa 12-15 år kan få tilbod om dose 2. 
 • Dette er eit frivillig tilbod og føresette kan sjølvvelje å vaksinere barna sine med dose to 8- 12 veker etter dose 1 dersom føresette/barnet sjølvynskjer det. 
 • Dersom de ynskjer at ditt barn skal vaksinerast, kan de møte på drop-in på oppsatte tider til vaksinering. Sjå heimesida til Masfjorden Kommune.   

Begge føresatte må samtykke skriftleg til vaksinering av barn under 16 år. Samtykkeskjema finn du her:  

nynorsk_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-unge-som-ikke-har-fylt-16.pdf (fhi.no) 

Vaksinasjon med 4. dose koronavaksine til personar med alvorleg svekka immunforsvar.  

1. februar 2022

FHI anbefaler at pasientar med alvorleg svekka immunforsvar tar oppfriskningsdose nr. 4 med koronavaksine.  

Det skal ha gått 3 månader frå du fekk 3. dose til du kan få 4. dose. 

Dei som skal ha 4.dose kan møte på drop-in på oppsatte tider til vaksinering. Sjå heimesida til Masfjorden Kommune. 

Folkehelseinstituttet har utarbeida ei oversikt over kva sjukdomar personar som blir anbefalt ei 4. dose har og kva medisinar ein nytta. Sjå lenka:  

Personer med alvorlig svekket immunforsvar bør ta oppfriskningsdose (4. dose) - FHI  

Covid-19 - Nye reglar for testing og smittesporing

25. januar 2022

Testing

Hovudregelen no er at alle som har luftvegssymptom eller er nærkontaktar til korona positive skal teste seg med sjølvtest. Testar du positivt på sjølvtest vert du rekna som sikkert positiv, og dei fleste treng ikkje lengre reise til legekontoret for å ta pcr-test.

Desse reglane gjeld om du har testa positivt:

 • Personar som har fått ein tredje vaksinedose (oppfriskingsdose/"boosterdose"), eller som har fått to dosar koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av dei siste 3 månadene, treng ikkje lengre ta bekreftande PCR-test etter positiv sjølvtest. Dette er fordi desse personane ikkje vil ha noko praktisk nytte av ein slik bekreftande prøve.
 • Personar som ikkje har fått oppfriskingsdose kan framleis ta bekreftande PCR-test på kommunal teststasjon dersom dei har behov for det til koronasertifikat eller av omsyn til vidare vaksinasjonsplan.
 • Personar som treng helsehjelp i samband med koronasjukdom vert tilrådd å ta bekreftande prøve med PCR-analyse når dette har tyding for diagnostikk og behandling.

Her kan du lese meir om kvar du kan få utlevert sjølvtest: Masfjorden kommune - Korona - sjølvtest

Sjølvregistrering av positive sjølvtestar og nærkontaktar

Kommunane er bedne om å lage eit system der den smitta sjølv kan registrere positiv sjølvtest og nærkontaktar. Masfjorden kommune arbeider no med å få på plass ei slik ordning, og me vil koma attende med meir informasjon når systemet er klart. Inntil vidare ber me innbyggjarar som testar positivt på sjølvtest om å informere sine nærkontaktar, og å melda frå om positiv sjølvtest til Masfjorden legekontor på telefon 56166300.

Sjølvtest

23. desember 2021

 • Kommunehuset på Masfjordnes, måndag til fredag kl. 08.00 - 15.30
 • Legekontoret i Fensfjordbygg på Hosteland, måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00
 • Matre skule, måndag til fredag kl. 14.30 - 16.30
 • Heimetenesta på ettermiddag/kveld og helg, telefonnummer Nordbygda: 41617507, Matre: 41617508, Sørsida: 48295935

Me minner elles om dei smitteførebyggjande råda: Ver heime viss du er sjuk, hald avstand til dei som ikkje er dine nærkontaktar og sørg for god handhygiene.

Alle over 18 år får tilbod om oppfriskingsdose med koronavaksine

23. desember 2021

Det vert no opna for vaksinering dose 3 til alle over 18 år, der det har gått 20 veker frå dose 2.

Personell i skule og barnehage har prioritet, men me har nok vaksiner til alle over 18 som ynskjer denne.  Dersom det er gått 20 veker sidan dose 2 er det berre å møte opp på ein av vaksinedagane.

Er du usikker på når du fekk dose 2 kan du logge inn på Helse Norge og sjå når du fekk dose 2, eller ta kontakt med legekontoret om du ikkje finn ut av det.

Me utvidar tidspunktet for vaksinering slik:

 • Tysdag 21. desember 2021 kl. 11.00 - 15.00
 • Tysdag 28. desember 2021 kl. 11.00 - 15.00
 • Onsdag 5. januar 2022 kl. 15.30 - 18.00
 • Onsdag 12. januar 2022 kl. 14.00 - 16.00

Koronavaksineringa går føre seg i gamle legekontoret på Hosteland. Her kan du få 1. dose, 2. dose eller 3. dose.

Viktig informasjon: Du får ikkje innkalling til 3. dose slik du fekk til 1. og 2. dose. Du skal ikkje bestilla time for vaksinering, berre møte opp til dei tidene som vert annonsert. Vaksinen er gratis.

FHI tilrår også gravide i aldersgruppa 18-44 år å ta oppfriskingsdose i andre og tredje trimester, og i første trimester dersom dei har annan tilleggsrisiko. Er du gravid og usikker på vaksinasjon, ta kontakt med legekontoret.

Masfjorden kommune oppmodar alle innbyggjarar som kan om å vaksinera seg. Dersom du ynskjer 1. eller 2. dose med koronavaksine kan du også møte på ein av desse dagane.

Ved spørsmål ta kontakt med Masfjorden legekontor tlf. 56166300 eller Masfjorden helsestasjon: 56166314 / 56166313.

Les flere artikler